Ondersteuningsaanbod

Inleiding

De scholen binnen het SWV VO Westland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten er toe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Bij die ondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-, breedte- en diepteondersteuning.

Basisondersteuning

De basisondersteuning is op alle scholen voor PrO/VMBO en op alle scholen voor HAVO/VWO gelijk, maar niet identiek. Schoolbesturen hebben gezamenlijk vastgesteld wat tot de basisondersteuning behoort, maar elke school geeft dat vorm op een manier die aansluit bij de onderwijsvisie en organisatie van de school. Daarnaast kan een school in de basisondersteuning een uitgebreider aanbod hebben, aansluitend bij het profiel van de school.

Breedteondersteuning

De breedteondersteuning kan per school verschillen. Het gaat dan om een aanbod voor een specifieke leerling of groep leerlingen die meer nodig heeft dan de basisondersteuning. Het aanbod is gebaseerd op de expertise van de school, de wens om leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben niet te concentreren op een beperkt aantal scholen en ook de mogelijkheden of beperkingen van een gebouw.

Diepteondersteuning

De diepteondersteuning is bijzonder intensieve ondersteuning, die zeer gespecialiseerde kennis van de medewerkers vraagt en hoge eisen stelt aan een gebouw. Het is de ondersteuning die de reguliere scholen niet kunnen bieden en die binnen ons Samenwerkingsverband geconcentreerd is op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Klik hier voor het onderststeuningsaanbod van de scholen.