Onderwijs Pagina afdrukken

Lees hier meer over lesrooster, lestijden, lessentabel, plaatsing en inrichting. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Lessentabel Praktijkonderwijs Lessentabel Vakcollege Lesuitval Arbeidsoriëntatie praktijkonderwijs SVIB

Lessentabel Praktijkonderwijs

 

Klas 1 basis

Klas 1 plus

Klas 2 basis

Klas 2 plus

Klas 3 basis

Klas 3 plus

Klas 4

Klas 5

 

Arbeidstraining

 

 

8

4

12

12

 

 

Creatieve Maatschappelijke Vrije tijdsbesteding

 

 

 

 

2

2

 

 

 

Dagstart

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

1,67

0,67

0,67

Digitale Vaardigheden

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Engels

1

1

1

1

1

2

1

1

 

Externe Stage

 

 

 

 

 

 

24

24

 

Handvaardigheid

2

1

1

1

 

 

 

 

Leren Loopbaan en Burgerschap

2

2

2

2

3

2

3

2

 

Levensbeschouwing

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Mentoruur

2

2

1

1

1

1

 

 

 

Nederlands

3

4

2

4

3

3

2

2

 

Plant en Dier

2

2

2

2

 

 

 

 

Praktische Vaardigheden

2

2

2

2

 

 

 

 

 

Rekenen

3

4

2

4

3

3

2

2

 

Sport en Recreatie

4

4

2

2

2

2

2

 

Studievaardig

heden

 1

1

 1

1

 1

1

 

 

Sociale Vaardigheden

2

2

1

1

1

1

 

 

 

Tekenen

2

1

1

1

 

 

 

 

 

Techniek

2

2

2

2

 

 

 

 

 

Zorg en Welzijn

2

2

2

2

 

 

 

 

 

Totaal

33,67

33,67

33,67

33,67

32,67

3267

34,67

31,67

 

Lessentabel Vakcollege

 

Vak 45 minuten per lesuur
Dagstart 1.67
Coach uur 1
Nederlands 3
Engels 3
Wiskunde 3
Rekenen  
Mens & Natuur 2
Mens & Maatschappij 2
Bewegen & Sport 2
Produceren, Installeren en Energie 2
Bouwen, Wonen en Interieur 2
Zorg en Welzijn 2
Economie en Onderenemen 2
Maatwerk 5
Workshops 2
Totaal lesuren 34.67
Totaal minuten 1560.15

 

 

 

 

Lesuitval

Het kan tijdens het schooljaar voorkomen dat lessen uitvallen. Het beleid van de school is erop gericht lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. In de regel zetten wij collega’s in als waarnemend docent. Desondanks kan het zijn dat er geen docent beschikbaar is. Als wij tijdig weten dat een leerkracht afwezig is, maken wij roosterwijzigingen bekend via het roosterbord, Magister of u krijgt een sms. Het is daarom van belang dat alle telefoonnummers van de leerlingen bekend zijn op school. U kunt roosterwijzigingen ook bekijken op de schoolsite. De school heeft de verplichting om per jaar 1000 uren voor het Vakcollege en 1000 uren voor het Praktijkonderwijs les te geven. Omdat wij niet onder deze verplichte norm willen uitkomen, zorgen we dat wij tevoren uren opplussen. Ondanks ziekte en vergaderingen kunnen wij zo de uren norm halen.

Arbeidsoriëntatie praktijkonderwijs

Een belangrijk onderdeel in de beroepsvoorbereiding is de stageperiode in de vierde en vijfde klas. De leerlingen die in de derde klas bewezen hebben dat zij over voldoende stage-vaardigheden beschikken, lopen in klas 4 en 5 wekelijks drie dagen stage in een bedrijf of instelling. Op de overige schooldagen krijgen leerlingen vakken Nederlands, rekenen, stagecoaching en andere theorievakken. Uiteraard houden wij rekening met de keuze van de mogelijke beroepsrichting. Zo oriënteren de leerlingen zich op werken in het algemeen en werken in de diverse beroepsrichtingen. De leerlingen krijgen voor een groot deel onderwijs op maat. De school kiest de stage voor de leerling op basis van de beschikbare informatie. Stage lopen bij vrienden of familie is niet aan de orde. Objectiviteit van beoordelen is dan niet meer mogelijk.

SVIB

School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school gebruikt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Onze school zet het middel voornamelijk in om de leraren te ondersteunen bij hun onderwijstaak. Vooral als er vragen zijn over leerlingenzorg of onderwijsvernieuwing, kan de methodiek nuttig zijn. Aan de school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte video-opnames maakt in de klas en dit vervolgens met de leraar nabespreekt. Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode. Daarin staat onder andere dat hij de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt. De gemaakte videobeelden blijven onder het beheer van de SVIB-er. Wij kunnen de beelden alleen aan anderen vertonen, als de SVIB’er, de ouders en de betrokken leraar uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. Ook als wij de methodiek inzetten bij specifieke begeleidingsvragen van leerlingen, vragen wij de ouders om toestemming.