Organisatie Pagina afdrukken

Lees hier meer over de directie, teamleider, klassenmentor, vertrouwensdocent, decanaat, eindexamensecretaris, Bedrijfshulpverlener (BHV), locatieraad, ouderraad en de leerlingenraad. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Management Groepsmentoren Mentoruur Decaan Locatieraad Ouderraad Leerlingenraad

Management

Locatiedirecteur

Mw. C. Menheer
School: (0174) 61 53 10 

Teamleiders

Vakcollege (met extra ondersteuning): 
De heer C. ‘t Hart
School: (0174) 61 53 10

Praktijkonderwijs:
Mevrouw J.J. de Bruin
School: (0174) 61 53 10

Groepsmentoren

Elke klas heeft een groepsmentor. Deze behartigt de belangen van zijn leerlingen door veelvuldig contact met de leerlingen zelf, hun ouders en de docenten van wie die leerlingen les hebben. Groepsmentoren organiseren daarnaast klassenactiviteiten. Uw contact met school verloopt in eerste instantie via de groepsmentor.

Mentoruur

De mentor verzorgt wekelijks de mentoruren, die hij op verschillende manieren invult. Tijdens dit uur besteedt hij onder meer aandacht aan de vorderingen van de leerlingen, huiswerkbegeleiding, het wegwerken van eventuele achterstanden en andere individuele problemen. Zo heeft de klassenmentor tijdens het mentoruur bijvoorbeeld de tijd om een coaching gesprek te voeren met een leerling of hem te helpen met schoolopdrachten. Ook wordt er dan gewerkt met ons programma Sociale Vaardigheden: de Kanjertraining.

Decaan

De decaan begeleidt, samen met de mentoren, de leerlingen van het Vakcollege bij hun keuze van studie en beroep. Hij stimuleert activiteiten die leerlingen in staat stellen om te komen tot een zelfstandige, verantwoorde keuze. Daarnaast verzorgt de decaan de voorlichting aan leerlingen en u als ouders, afgestemd op de keuzemomenten in de schoolloopbaan. Wilt u een persoonlijk gesprek met hem? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken. De decaan is de heer C. ‘t Hart. De begeleiding bij het Praktijkonderwijs wordt door de stagedocenten verzorgd.

Locatieraad

ISW Lage Woerd heeft een locatieraad waaraan directieleden, ouders en personeelsleden deelnemen. Alles dat gaat over deze ISW locatie komt in deze raad ter sprake. Er zijn ook dit jaar weer vacatures, hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Groenendijk, grk@isw.info.

Ouderraad

De leden van de ouderraad zijn ouders. Het werk van de raad is erop gericht de belangen van de leerlingen te behartigen, de ouders bij de opleiding te betrekken, het niveau van de opleiding te bevorderen en het management te adviseren. De ouderraad geeft hieraan invulling door:

  • het organiseren van activiteiten met leerlingen of het assisteren hierbij
  • zo mogelijk jaarlijks een algemene thema-avond te organiseren
  • het houden van vergaderingen

Aan het begin van het schooljaar informeert de school u over de samenstelling van en de functieverdeling binnen de ouderraad. Er zijn ook dit jaar vacatures. Neemt u gerust contact op met de administratie voor meer informatie.

Leerlingenraad

In samenspraak met de mentor vaardigt iedere klas één leerling af naar de leerlingenraad. De leerlingenraad bespreekt schoolzaken die de leerlingen in het bijzonder aangaan. De leerlingenraad heeft een adviserende taak en geen beslissingsbevoegdheid. De leerlingen vergaderen tijdens de lesuren op school, deze uren tellen mee voor hun maatschappelijke stage. De begeleiding wordt verzorgd door twee docenten.