Vakantie, verlof en lessen Pagina afdrukken

Wanneer zijn de schoolvakanties, hoe werkt het met verlof buiten de schoolvakanties en wat is leerplicht. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
(Ziekte)verzuim Vakantie-overzicht Lestijden Lesrooster Extra verlof Verlof buiten de schoolvakanties ad 1: Ziekteverlof Leerplicht ad 2: Buitengewoon verlof ad 3: Extra vakantieverlof

(Ziekte)verzuim

Kan uw zoon of dochter door ziekte of een andere oorzaak de lessen niet bijwonen? Geeft u dat dan telefonisch door vóór het begin van de lessen, via (0174) 615310. Leerlingen die in de loop van de dag wegens ziekte of om andere redenen de lessen niet meer kunnen volgen, melden zich bij de teamleider.

Wij stellen u op de hoogte van het feit dat uw zoon of dochter ziek naar huis is gegaan. Wij sturen een leerling in principe niet zonder medeweten van de ouders naar huis. Vandaar dat het belangrijk is dat wij beschikken over een aantal telefoonnummers waarop u overdag gewoonlijk bereikbaar bent: bijvoorbeeld het telefoonnummer van uw werkadres en uw mobiele telefoonnummer(s)! U kunt wijzigingen zélf doorvoeren met uw code in Magister (zie hierboven).

Vakantie-overzicht

 

 

Schooljaar 2019-2020

Zomervakantie             maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

 

Schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021
Pasen vrijdag 2 april t/m maandag 5 april 2021
Meivakantie maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021 (koningsdag 27 april 2021)
Hemelvaart donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie              maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

Lestijden

Het basisrooster bestaat uit lessen van 45 minuten.

Lesrooster

Dagstart 08.15 - 08.30
Lesuur 1 08.30 - 09.15
Lesuur 2 09.15 - 10.00
Pauze 10.00 - 10.15
Lesuur 3 10.15 - 11.00
Lesuur 4 11.00 - 11.45
Lesuur 5 11.45 - 12.30
Pauze 12.30 - 13.00
Lesuur 6 13.00 - 13.45
Lesuur 7 13.45 - 14.30
Pauze 14.30 - 14.45
Lesuur 8 14.45 - 15.30
Lesuur 9 15.30 - 16.15

Extra verlof

Leerlingen moeten de gehele schoolweek van maandag 08.15 tot vrijdag 16.00 uur beschikbaar zijn. Wilt u een verzoek indienen om uw zoon of dochter lessen te laten verzuimen? Zorgt u dan dat de teamleider twee weken van tevoren een geel absentiekaartje ontvangt of neem telefonisch contact op met de teamleider. Verzoeken voor vakantieverlof buiten de reguliere vakanties om melden wij aan de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Zo’n verzoek voor vakantieverlof moet u een maand van tevoren indienen via een speciaal formulier, dat u op school kunt krijgen. Let wel: slechts in bijzondere gevallen verlenen wij toestemming. De directeur of de teamleider beslist hierover. U ontvangt uw toestemmingsformulier door hen getekend retour.

De officiële regeling over leerplicht en schoolverzuim is als volgt: leerlingen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Er kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor u uw kind thuis wilt houden. In sommige gevallen kan de directeur daarvoor verlof geven. We onderscheiden:

  1. Ziekteverlof
  2. Buitengewoon verlof 
  3. Extra vakantieverlof

Verlof buiten de schoolvakanties

Wanneer ouders buiten de schoolvakanties verlof willen voor hun kind, kan de leerplichtambtenaar in bijzondere gevallen toestemming verlenen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar kunnen ouders verlof aanvragen bij de directie van de betreffende locatie. Kinderen ouder dan 16 jaar zijn namelijk niet meer leerplichtig, maar wel kwalificatieplichtig. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 18e verjaardag onderwijs moeten volgen. Een startkwalificatie is een diploma op vwo-niveau, havo-niveau, niveau twee van het mbo of een hoger niveau. Wordt het verlof niet verleend, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de Algemene Directie.

ad 1: Ziekteverlof

Als een leerling door ziekte moet verzuimen, geeft u dat dan telefonisch door vóór het begin van de lessen, via (0174) 61 53 10.

Leerplicht

Binnen Haaglanden zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs gestart met het project “Halt-afdoening Spijbelen”. Dit is een project waarbij de school leerplichtige leerlingen die regelmatig te laat komen of spijbelen, aanmeldt bij Halt. Dat doen wij voordat we wettelijk verplicht zijn om ongeoorloofd schoolverzuim te melden. Zo willen wij ervoor zorgen dat leerlingen na een verzuim zo snel mogelijk weer op een normale manier naar school gaan en niet meer te laat komen of spijbelen.

ad 2: Buitengewoon verlof

Toestemming tot schoolverzuim geven wij alleen voor bijzondere gebeurtenissen zoals verhuizing, jubilea, huwelijksfeest of begrafenis. Vraagt u dit verlof twee weken van tevoren schriftelijk aan bij de teamleider. Uiteraard is die termijn voor het bijwonen van een begrafenis korter.

ad 3: Extra vakantieverlof

In principe staan wij géén extra vakantieverlof toe buiten de schoolvakanties. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, die een dergelijk verlof rechtvaardigen. Toestemming voor vakantieverlof kunnen wij eventueel in de volgende gevallen verlenen: 

  • Indien een werknemer volgens de gangbare CAO alleen vrij krijgt buiten de schoolvakanties. Dit moet blijken uit een werkgeversverklaring.
  • Indien er sprake is van een éénmansbedrijf of seizoenbedrijf en als u voor inkomsten in belangrijke mate aangewezen bent op arbeid in schoolvakanties.
  • Indien vakantieverlof noodzakelijk is op grond van medische en/of sociale indicatie van één van de gezinsleden. Wij eisen dan een medische verklaring. 

Gaat het om een verlofaanvraag van meer dan tien dagen, dan beoordeelt de leerplichtambtenaar de aanvraag. Als u als ouders besluit om uw zoon of dochter zonder toestemming van de teamleider thuis te houden, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als wij dit vermoeden, dan meldt de teamleider dit aan de leerplichtambtenaar. Dat is zelfs een wettelijke vereiste.