Zorg voor de leerling Pagina afdrukken

Lees hier meer over de zorgcoördinator, vertrouwensdocent, leerlingbegeleiding, extra aandacht voor, vragen over opvoeden en opgroeien, Sociaal kernteam Westland, SWV-Westland, trajectgroep, flexcolleges en medicijnen. Klik op één van de onderstaande knoppen om direct naar dit onderwerp te gaan.
Zorgcoördinator Begeleidingsteam Zorgcoördinator Westland Praktijkcollege Zorgfunctionaris/orthopedagoog Sociaal KernTeam Westland Passend onderwijs Schoolmaatschappelijk werker Samenwerkingsverband VO Westland Remedial teacher/dyslexiecoach/huiswerkbegeleiding Trajectgroep FlexColleges Medische zorg

Zorgcoördinator

Op elke locatie is een zorgcoördinator actief. De zorgcoördinator coördineert in school de zorg voor de leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuning kan liggen op leergebied (bijv. dyslexie), sociaal-emotioneel gebied of gedragsproblematiek. De zorgcoördinator ondersteunt/ adviseert docenten en mentoren. Hij/zij adviseert de directieleden t.a.v. beleid. Hij/zij werkt samen met het ondersteuningsteam en neemt deel aan het zorgoverleg van het SWV VO Westland. Ook onderhoudt hij/zij in voorkomende gevallen de contacten met externe ondersteunende instanties.

Begeleidingsteam

Op ISW Lage Woerd is een begeleidingsteam (BT) actief die extra ondersteuning biedt aan leerlingen die dit nodig hebben. U kunt hierbij denken aan extra zorg voor leerlingen met leerproblemen en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Binnen het begeleidingsteam vallen de zorgcoördinator, zorgfunctionaris/orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, schoolondersteuners vanuit samenwerkingsverband (SWV) VO Westland en een remedial teacher. Het begeleidingsteam kan worden geraadpleegd op het moment dat er een hulpvraag speelt bij een leerling, mentor of ouder.

Het begeleidingsteam is een multidisciplinair team dat in de begeleiding op basis van hulpvragen verschillende samenwerkingspartners of documenten raadpleegt. Samenwerkingspartners zijn bijvoorbeeld het Sociaal Kernteam Westland, Vitis Welzijn, Jeugd Gezondheid Zorg (bijvoorbeeld voor trainingen sociale vaardigheid en weerbaarheid), de voorzitter van het SWV VO Westland, Trajectgroep ISW Westland Vakcollege, Flexcollege Den Haag, scholen voor speciaal onderwijs in de regio.
Documenten waarvan gebruik gemaakt wordt, zijn het anti-pestprotocol, het dyslexiebeleidsplan, het rekenbeleidsplan, Deze documenten worden gepubliceerd op de website van ISW Lage Woerd op het moment dat de meest recente versie is goedgekeurd.

Zorgcoördinator Westland Praktijkcollege

De zorgcoördinator coördineert onder verantwoording van het MT het BT en neemt deel aan het zorgoverleg van het SWV VO Westland. De zorgcoördinator, aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld en anti-pestcoördinator is mevr. Van Westenbrugge, het e-mailadres is wbe@isw.info.

Zorgfunctionaris/orthopedagoog

De zorgfunctionaris/orthopedagoog, mevr. Van der Laan, is als orthopedagoog onderdeel van het begeleidingsteam. Haar taak binnen het begeleidingsteam bestaat uit het onderzoeken op basis van hulpvragen van leerlingen, ouders of docenten, maar biedt ook kortdurende begeleiding aan leerlingen of klassen. Het e-mailadres is laa@isw.info.

Sociaal KernTeam Westland

Het kan zijn dat er meerdere problemen spelen of professionele (jeugd)hulp nodig is voor uw kind. Bijvoorbeeld wanneer het opvoeden moeilijk is, er sprake is van psychische klachten of als er schulden zijn. De school werkt dan samen met het Sociaal KernTeam Westland (SKT). Het SKT is er voor ouders, kinderen en jongeren. Een deskundige zorgregisseur maakt samen met u een plan om alle problemen aan te pakken. U heeft dus één vast aanspreekpunt, die samen met u kijkt wat er nodig is. Wanneer de school denkt dat het Sociaal KernTeam meerwaarde biedt, maken zij dit met u bespreekbaar.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze wet houdt in dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit doen wij via het Samenwerkingsverband VO Westland.
I www.steunpuntpassendonderwijs.nl
I www.swv-westland.nl

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker gaat individueel met leerlingen in gesprek als er vragen zijn op sociaal-emotioneel gebied. De schoolmaatschappelijk werker kan ook een gesprek voeren met ouders als er opvoedvragen spelen. Bovendien geeft zij ook cursussen op maat om leerlingen en/of ouders te ondersteunen. De schoolmaatschappelijk werkster is mevr. Hoogvelt– van Wijk.
De schoolondersteuners van het SWV VO zijn mevrouw Meijer en mevrouw Goeijenbier. Zij bieden langdurige ondersteuning aan leerlingen met bijvoorbeeld concentratieproblemen, werkhouding, gedragsproblemen en schoolprestaties.

Samenwerkingsverband VO Westland

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn wettelijk verplicht met elkaar samen te werken. In Westland maken alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs deel uit van het SWV VO Westland (www.swv-westland.nl). Daarnaast zijn enkele schoolbesturen uit nabije regio’s die voortgezet speciaal onderwijs bieden en waar Westlandse leerlingen naar school gaan, ook aangesloten bij het SWV VO Westland.
Sinds de invoering van passend onderwijs moeten de scholen binnen het SWV een passende onderwijsplek bieden aan alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn op de school waar de ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld, maar ook op een andere school die beter kan inspelen op de ondersteuning die de leerling nodig heeft (in het regulier of speciaal onderwijs). De school van aanmelding is ervoor verantwoordelijk dat de leerling op een passende plek terecht komt.
Passend onderwijs is onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, maar ook op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van het personeel. Wanneer wij de benodigde ondersteuning niet kunnen bieden, kijken we welke school binnen het SWV dat wel kan. Daarbij maken we onderscheid tussen:

  • basisondersteuning (ondersteuning die iedere school minimaal aan zorg biedt);
  • extra ondersteuning (ondersteuning aan een specifieke doelgroep);
  • diepteondersteuning (ondersteuning die de mogelijkheden van het regulier onderwijs te boven gaat: het voortgezet speciaal onderwijs).

Uitgebreide informatie over het ondersteuningsaanbod van de bij SWV-aangesloten scholen, is te vinden op www.swv-westland.nl.

Remedial teacher/dyslexiecoach/huiswerkbegeleiding

De remedial teacher biedt kortdurende begeleiding aan leerlingen die didactisch een achterstand hebben opgelopen.  Er zijn docenten met een aanverwante taak. De heer Roctus is dyslexiecoach.  Huiswerkbegeleiding wordt geboden door de mentoren.

Trajectgroep

De trajectroep is in zijn huidige vorm in het schooljaar 2017-2018 opgehouden te bestaan. Per 1 augustus 2018 ligt deze rebound verantwoordelijkheid bij de scholen. Deze begeleiding is voor leerlingen voor wie het, om verschillende redenen, tijdelijk niet mogelijk is onderwijs te volgen in de reguliere klas. Zij worden binnen de school bij de reboundvoorziening opgevangen. Deze specialistische vorm van ondersteuning wordt ingezet voordat gedrag (internaliserend en externaliserend) of situaties escaleren. De begeleiding is voornamelijk gericht op gedragsverandering en vakspecifieke begeleiding. Het doel is de leerling zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar hun eigen klas.

FlexColleges

Voor leerlingen die de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of medewerkers in gevaar brengen, en die niet in aanmerking komen voor voortgezet speciaal onderwijs, zijn plaatsen beschikbaar bij het FlexCollege in Den Haag. Doel van plaatsing op het FlexCollege is terugkeer naar een kansrijk onderwijstraject. Blijkt dit onmogelijk, dan wordt een leerling begeleid naar een arbeidsplek met of zonder onderwijs.

Medische zorg

Sommige leerlingen moeten medicijnen gebruiken of hebben bijzondere medische zorg nodig. Om hier op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan, hebben wij regels opgesteld.

Pijnstillers

Regelmatig komen leerlingen bij ons vragen om een aspirine of paracetamol. Wij mogen als school geen medicijnen verstrekken. Als uw kind pijnstilling of bijvoorbeeld reisziektemedicijnen (bij excursies) nodig heeft, moet u deze zelf meegeven.

Medicijngebruik op school

Gebruikt uw kind dagelijks medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn (bijvoorbeeld bij ADHD of epilepsie) en heeft hij hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact met ons op. Via de teamleider/coördonator of administratie kunt u het formulier ‘verstekken van medicatie op verzoek’ opvragen. Kunnen wij de gevraagde ondersteuning niet bieden, dan bespreken wij dit met u.

Medische handelingen

U bent als ouder te allen tijde verantwoordelijk voor de dagelijkse medische handeling die uw kind nodig heeft (bijvoorbeeld prikken bij suikerziekte). Onze medewerkers hebben geen medische competenties en daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor het verrichten van medische handelingen. Wel bent u verplicht de school te informeren over deze medische handeling. In geval van calamiteiten kunnen wij dan op de juiste wijze handelen.